Eriolukord

Teade jumalateenistuste korralduse kohta, 09.05.2020

Armas Tartu Maranata kogudus ja koguduse sõbrad!

Nüüd on kätte jõudnud aeg, kus meie jumalateenistus toimub kirikus. Küll mitte tavapärasel viisil, vaid pidades kinni etteantud nõuetest, mis on meie kõikide hoidmiseks.

Neist oluliseimad:

– teeme jumalateenistuse lühidalt, enne ja pärast jumalateenistust vestleme väljas, siseruumides viibime vaid jumalateenistuse toimumise ajal;

– hoiame inimeste vahel 2 m distantsi, nii sees kui väljas, nii seistes kui istudes, selleks on ka toolid vastavalt paigutatud (loomulikult ei käi see koos elavate pereliikmete kohta);

– ei kätle ega kallista, selle asendame soojade sõnadega;

– lapsi veel kirikusse kaasa ei võta;

– käte desinfitseerimiseks on vahendid olemas, palume neid kasutada ruumi sisenedes;

– soovijatele on olemas ka maskid;

– ruumi ventilatsiooni paneme tööle täisvõimsusel, seega võib ruum olla pisut jahedam, valige vastav riietus;

– haigustunnustega inimestel palume koju jääda.

Need soovitused võivad tunduda harjumatud, ent on meile kõigile head ja vajalikud ning täidame neid rõõmuga.

Viirus ei ole meil Eestist kuhugi kadunud. Kui keegi tunnetab mingitki riski, on igati arusaadav, kui jääte sel korral koju. Siinkohal on mõistlik öelda, et toimetame tasa ja targu ning Jumala abiga.

Õnnistussoovidega,

pastor Silver Kurvits

EKNK juhatuse julgustussõnad kogudusele eriolukorras, 25.04.2020

EKNK piiskop Alur Õunpuu

Head kaasteelised, kriisid, kannatused, raskused kõnelevad Jumala armust ka siis, kui Jumal inimest kannatusest ei vabasta (“Vai” Pauluse ihus) või laseb ta meil neist läbi minna, et õpiksime usaldama Jumalat kõigis oma eluvaldkondades. Jeesus ise kannatas ja ta teadis, et pole elu ilma kannatuse ja kriisideta. Need on olukorrad, mis muudavad meie igapäevaelu rütmi ja kahtlemata võib antud eriolukord tekitada ebamugavust. Kuid ma usun, et sellestki olukorrast võime “lõigata kasu”, nimelt on käesoleval hetkel oluline teha järeldusi, mis on meie elus oluline ja mis on ebaoluline, et edasi liikudes oskaksime paremini hinnata väärtusi, millesse panustada oma ressursse. Julgustav on teadmine, et sõltumata välistest olukordadest oleme kristlastena alati Võitja poolel!

Teiste julgustussõnu loe SIIT

KARJASEKIRI, 13.03.2020

Head vennad ja õed!

“Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.”(Fl 4:6-7)

 

Olukorrad, millega seisame täna silmitsi tuletavad meile meelde, kui vajalik ja oluline on jumalasõna tundmine ja selle praktiseerimine oma elus! Apostel Pauluse julgustused kogudustele on siinkohal suureks toeks ja abiks, et minna läbi neist võitlustest. Soovin teid armsad kaasvõitlejad julgustada, uskuma ja praktiseerima vaimulikku sõjavarustust millest Paulus kirjutab Efeslastele:

Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest (Efeslaste 6:10-18) 

Paulus palub Tiitust, et ta tuletaks kogudusele meelde kristlase kohustust maailmas:

Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole, kedagi ei teotaks, oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust.(Tiituse 3:1-2)

Head sõbrad selles olukorras on ääretult oluline, et me igaüks käituksime vastutustundlikult ja arukalt.

Otsus mille tegi EV valitsus Eesti vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldus: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

Usuliste ühenduste tegevus eriolukorras

 

https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/solman-rahvakogunemistest-tuleb-hoiduda-ning-jumalateenistused-voimalusel-veebiulekande

– Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis laienevad piirangud ka jumalateenistustele ja  teistele sarnastele kogunemistele;

– Kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised tuleb lükata edasi või ära jätta kuni uute juhiste või eriolukorra lõpuni. Nende vahendamiseks soovitame kasutada elektroonilisi vahendeid;

– Riik tagab ka eriolukorras oma kodanike ja kõigi Eesti inimeste usuvabaduse, arvestades samas inimeste tervise kaitse kaalutlustega;

– Jätkub usuliste talituste eraviisiline läbiviimine, sealhulgas hingehoidlikud vestlused, piht ja armulaud ning teised vastava usulise ühenduse spetsiifikast lähtuvad tegevused, mis tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele;

– Selleks, ei inimesed saaksid täita oma isiklikke usulisi vajadusi, võivad usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad jääda isiklikeks külastusteks avatuks.

 

Kujunenud olukorras

·         Eriolukord puudutab kõiki avalikke kogunemisi kaasaarvatud avalikud jumalateenistused, kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised tuleb lükata edasi või ära jätta kuni uute juhiste või eriolukorra lõpuni.

·         Jälgime riiklike ja kohalike omavalitsuste poolt vastuvõetud otsuseid ja juhiseid inimeste liikumise ja kogunemiste kohta.

·         Järgime  antud olukorras kõige mõistlikumaid hügieenireegleid (hoidume osalemast haigetena kogunemistel, võimaldame kogunemiskohtades inimestele oma käsi desifintseerida, väldime liigseid lähikontakte, desifintseerime koguduste ruumide pindu, mille kaudu nakkus võiks levida-uste käepidemed jm)

·         Kui oled tulnud riskipiirkonnast, või kokku puutunud koroonaviirusesse haigestunuga, siis püsi kodus. Riskipiirkondade kohta saad infot: www.terviseamet.ee/riskipiirkonnad

·         Antud olukorras julgustan pastoreid ja nende abilisi võimalusel kasutama tehnilisi vahendeid, et edastada vaimulikke sõnumeid meedia vahendusel.

·         Lähtume kohalikus koguduses koguduse pastori parimast tunnetusest muude koguduse igapäevategemiste korraldamisel.

·         Julgustame inimesi kuulama ja vaatama vaimulikke meediakanaleid.

·         Teavitame koguduse pastorit, kui keegi lähedastest haigestub viirusesse, et teaksime palvetada.

·         Palvetada viirusesse haigestunute pärast üldiselt; paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; hingerahu ja meelekindluse pärast kõigile inimestele; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

 

·         Tingituna eriolukorrast Eesti riigis lükkub Eesti Kristiku Nelipühi Kiriku kevadkonverents 2020.aasta sügisesse.

·         Kui olukorrad lubavad, siis EKNK suvelaager toimub 6-9.juuli Nelijärve Puhkekeskuses.

·         Jooksvalt postitame informatsiooni eknk kodulehel https://eknk.ee/, eknk pastorite listis ja eknk üldlistis eknk@eknk.ee

·         Küsimuste tekkimise korral võtta ühendust: eknk@eknk.ee

 

·         Väljakuulutatud eriolukord on eelkõige vajalik selleks, et meie ühiskonnas viia nakatumisoht võimalikult minimaalseks. Siin tasub endiselt jälgida terviseameti suuniseid (https://www.terviseamet.ee)  ning riigi ning kohalike omavalitsuste otsuseid.    

 

Head vennad ja õed kutsun teid tekkinud olukorras isiklikule palvele ja paastule 16.03.2020

“Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” (Fl 4:6-7)

 

Armu ja rahu soovides,

EKNK piiskop Alur Õunpuu