Mida me usume

Meie usume, et:

On üks ja ainus tõeline ning elav Jumal – Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim – kes eksisteerib kolmainsusena ning on loonud kõige nähtava ja nähtamatu.
(1Mo. 1:26; 2Mo.1-7; Js. 63:10; Mt. 12:32; Jh. 10:30; Ap. 5:1-7)

Jeesus Kristus on Jumal, kes on inimeste pärast ning meile pattudest Lunastajana tulnud, Püha Vaimu läbi sündides neitsist Maarjast, surnud ristil lunastussurma, äratati ihulikult ülesse surnuist, läks üles taeva ning istub Isa paremal käel ja tuleb tagasi nähtavalt, väes ning aus kohut mõistma elavate ja surnute üle.
(Lk. 1:35; Ap. 1:9-12; Fi. 2:5-12)

Inimene on langenud ja patune, ja et ainus võimalus saada pattudest puhastatud, on parandada meelt ja paluda andestust Jeesuselt Kristuselt ning uskuda Temasse.
(Rm. 3:21-25 ja 10:9-10)

Jeesus Kristus on ainus tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna Jumala juurde muidu kui ainult läbi Kristuse.
(Jh. 14:6)

Veega ristimine on ristitava enda tunnistus usust Kristusesse, kui oma Issandasse ja Päästjasse.
(Ap. 2:37-41 ja 8:36-38)

Laste päralt on Jumala riik ja laste õnnistamine, Jeesuse Kristuse nimel, on Jumala südame soov.
(Mk. 10:13-17)

Püha Vaimuga ristimine antakse igale usklikule, kes küsib seda, koos kõigi tõendite ja Püha Vaimu andidega, mis esinevad Pühakirjas.
(Mt. 3:11; Lk. 11:13; Jh.1:33; 14:15-19, 26)

Püha Vaim pühitseb igat kristlast ja teeb ta võimeliseks elama püha elu, et olla Kristuse tunnistaja.
(3Mo. 20:8;  Mk. 13:10,11;  Rm. 15:16)

On üks püha kristlik Kirik, pühade osadus, kuhu kuuluvad kirikud ja kogudused, kes tunnistavad Jeesust Kristust oma Issandaks ja Päästjaks.
(1Ko. 12:14-28)

Kogu Pühakiri on inspireeritud Püha Vaimu poolt ja on ainus, eksimatu ja autoriteetne Jumala Sõna igapäevaseks eluks ja jumalakartuseks.
(2Tim. 3:16,17)

Jumalik tervenemine on igaühe jaoks Kristuse lunastustöö tõttu ning vastuseks palvetaja usupalvele.

Viimase kohtumõistmise kaudu Jumal eraldab need, kes mõistetakse õigeks, nendest, kes mõistetakse süüdi; õigetele Kristuses saab osaks igavene elu koos Kristusega ja Jeesuse Kristuse hülgajatele igavene hukatus põrgus.
(Ilm. 20:11-15; Mt: 10:28; Lk. 12:5; Jh. 14:2; Rm. 6:8-11)

Jumal loob uue taeva ja uue maa ja püha Jeruusalemma, Jumala linna, mis on täis Jumala au.
(Js. 65:17-25)