Vaimuliku varasalve selgitusi

See aare on meil saviastjaates

9 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad
ja varastavad!
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega
varasta!
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
22 Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis.
23 Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur
on siis pimedus?
24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab
üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Mt.6:19-24

Oma tänase sõnumiga püüan vastata küsimustele:
1. Mis on see taevane aare, mida Jeesus soovitab koguda, kus koi ja rooste neid ei riku ja kuhu
vargad sisse ei murra ega varasta?
2. Mis on selle taevase aarde väärtus?
3. Mis või kes on selle taevase aarde allikas?
4. Kuidas seda aaret koguda ja hoida?

1. Mis on see taevane aare, mida Jeesus soovitab koguda, kus koi ja rooste neid ei
riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta?

Mida iseloomustab taevast aaret ehk vara? Esiteks, nagu sõna taevane ütleb, on see aare jäädav ja
igavene. Seda ei hävita maine riknemine ega ärakulumine ei koide ega rooste läbi. Kui sa seda vara
kogud, siis on selle panipaik kindlustatud maiste sissemurdmiste eest ja seega pole seda võimalik sinult
ära varastada maiste varaste poolt. Tundub, et see vara on midagi väga väärtuslikku, seda kogudes
kuulub see igavesti sulle. Seda ei saa keegi sinult iial ära võtta. Seega, sa kogud seda vara taevasesse
varasalve või panka, millel on ka taevane kindlustus ja garantii, seda ei taba ei pankrott ega masu.

29 Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud,
30 sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie Isa ju teab, et te seda vajate.
31 Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi!
32 Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel anda teile kuningriik! Lk.12:29-32

Taevane Isa tahab meile anda oma kuningriigi. Ja see on kingitud meile kõigile, kes seda soovivad.
Kuid siin on ka tingimus. Nimelt kuningriigil on Kuningas, kes seda valitseb. Me ei saa pärida kuningriiki
ilma Kuningata. Igal riigil on põhiseadus, mis määrab selle riigikorra ning selle elanikele õigused ja
kohustused. Kuningriigi korra määrab lõplikult kuningas. Piibel räägib, et taevariigi Kuningas on Jeesus
Kristus:
33 Pilaatus läks nüüd taas kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles talle: „Kas sina oled juutide
Kuningas?”
34 Jeesus vastas: „Kas sa ütled seda omast peast või on teised sulle seda Minu kohta öelnud?”
35 Pilaatus vastas: „Egas mina juut ole! Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on andnud Su minu kätte.
Mis Sa oled teinud?”
36 Jeesus vastas: „Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui Minu kuningriik oleks sellest
maailmast, küll Mu sulased oleksid võidelnud, et Mind ei oleks antud juutide kätte. Aga Minu
kuningriik ei ole siit.”
37 Pilaatus ütles nüüd talle: „Sina oled siis ikkagi Kuningas?” Jeesus vastas: „Need on sinu sõnad, et
Mina olen Kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et Ma annaksin tunnistust
tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb Minu häält.” Jh.18:33-37
Selleks, et pärida Jeesuse Kuningriik, tuleb meil kuulda oma Kuninga häält ja järgneda talle, kes
juhtab meid taevase aarde juurde:
27 „Minu lambad kuulevad Minu häält ja Mina tunnen neid ja nad järgnevad Mulle
28 ning Ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid Minu käest.
Jh.10:27-28

Jeesus on tõe Kuningas ja meil tuleb endid lasta olla pühitsetud tões, Jumala sõnas:
„Pühitse neid tões: Sinu sõna on tõde!” Jh.17:17

2. Mis on selle taevase aarde väärtus?

44 Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja
müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.
45 Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid.
46 Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.
Mt.13:44-46

Seega on taevariigi väärtus suurem kõigest, mida me siin maises elus omame, nii et me oleme
rõõmuga nõus vahetama oma maise elu taevase põllu vastu, kuhu on peidetud taevane aare. Samuti on
taevariik hinnalisem ja ilusam kui kõik muud maised pärlid, mida võiksime praegu omada.
Jeesus ütles:
„Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie
seas!” Lk.17:20-21

Algtekstis on sõnapaar „teie seas” kreela keeles entos humon – „teie sees”. Jumala kuningriik on
pärast Püha Vaimu tulekut meie sees ja ka Kuningas Jeesus elab Püha Vaimu läbi usklike südameis.
Apostel Paulus ütles:
Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma
nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud
minu eest. Ga.2:19-20

Küsimus sulle, kes sa oled kristlane: kas see, et sa oled koos Kristusega oma vanale loomusele risti
löödud, on fakt või Pauluse arvamus või tema tundepuhang? Kas see, et Kristus elab sinu ja minu sees on
fakt või sinu tunne või arvamus? Mida tähendab, et ma olen kristlane?
See on fakt, mis tähendab, et ma olen oma vana, patuhimudest ajendatud loomuse andnud usus üle
Kristusele, kes kandis selle oma ihus ristile ja naelutas selle oma ristisurmas jäädavalt sinna. Vastutasuna
aga võtsin temalt usu läbi Jumala kingitusena vastu tema enese elu, nüüd elab surnuist ülestõusnud
Kristus minu sees.

Järgnevalt, mida Apostel Paulus ütleb, on minu arvates võti Jumala kuningriigi aarde juurde:
6 Sest see, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et
tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.
7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.
8 Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel;
9 meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku;
10 me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus.
11 Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie
surelikus ihus. 2Kor.4:6-11

Apostel Paulus ütleb taevariigi aarde kohta, et see aare on Jeesuse isikus olev Jumala kirkus meie
sees, kes me oleme saviastjad Jumala käes, kes tahab, et võrratult suur vägi meie sees ja meie läbi oleks
Jumala oma ja ei midagi meist. Seetõttu lubab Jumal ka meie ellu tulla raskusi (ehk meid antakse alatasa
surma Jeesuse pärast), et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikes ihudes.

Meis elava Kristuse Jeesuse läbi on kingitud meile kogu Jumala täius:
19 Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas (see tähendab Kristuses) elada
20 ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere
läbi. …
9 Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult,
10 ja teie olete saanud osa (täielikud osasaajad) tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla
pea. Kol.1:19-20; 2:9-10

Milline võrratu ja täiuslik Jumala kingitus Jeesuse Kristuse isikus, kes meis, kristlastes elab!

3. Mis või kes on selle taevase aarde allikas?

Sellele küsimusele oleme ilmselt juba vastuse leidnud. Tsiteerin Jaakobust:
16 Ärge eksige, mu armsad vennad!
17 Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste
varju. Jk.1:16-17

Jumal tahab anda alati meile häid ja täiuslikke kinke. Ja selle saladus on Jeesuse Kristuse isikus
olev Jumala kirkus meie sees ja meie kaudu.

4. Kuidas seda aaret koguda ja hoida?

Kuidas me leiame tee taevase vara juurde? Me leiame selle Jeesuses Kristuses, see tähendab tema
juhtimise ja valitsuse all:
Jeesus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui Minu kaudu.”
Jh.14:6

Samuti … Jeesus ütles: „Kes ei ole Minuga, see on Minu vastu, ja kes ei kogu Minuga, see pillab
laiali.” Mt.12:30

Me saame seda aaret, mis meile Jeesuses Kristuses on kingitud, koguda vaid koos temaga, ilma
temata oleks meie püüdlus taevast aaret koguda vaid selle pillamine.
Taevase aarde mõju meie elule ja meie elude kaudu võib iseloomustada Pauluse sõnadega Kirjas
Filiplastele: Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.
Flp.2:13

Me saame seda aaret eneses hoida ja selle eest hoolt kanda Püha Vaimu osaduse läbi:
Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu abil, kes meis elab. 2Tim.1:14

Kokkuvõte:
Jumal tahab meile kinkida kallihinnalise aarde ehk vara taevariigi ehk oma kuningriigi kujul, mis
on igavene ja mida maine „koi ega rooste ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta.” Selle
kuningriigi tõeline väärtus on Jeesuse Kristuse isikus olev Jumala kirkus meie sees, kes me oleme
saviastjad, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ega midagi meist. Jumala soov on, et me arvaksime
end surnud olevat oma vanale ja isekale, patuhimudest juhitud elule ning lubaksime Kristusel tegutseda,
elada ja särada oma surelikes ihudes – „Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus”. Jumal on
Kristuses selle aarde meile tasuta kinkinud, et me selle usus vastu võtaksime ning seda hinnaliseks
peaksime. Tema on taevase aarde allikas, esiletooja ja täideviija meie eludes. See toimub meie
mõttemaailma uuendamise teel, olles püsivalt Jumalaga osaduses tema sõna ja meis elava Püha Vaimu
läbi ning lubades Jumalal tegutseda meie eludes oma hea tahte kohaselt. Ehk, mina pean kahanema ning
Kristus esile tulema, valitsema ja särama minu elus. Seda uskudes ja selle kohaselt oma elus toimides
kogeme me täisväärtuslikku elu Jumala Vaimus ehk elu Kristuse võidus, millest räägib meile ka
Roomlastele 8.ptk.

Lõpetuseks:
28 Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle
meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega;
29 sest meie Jumal on neelav tuli! Heb.12:28-29

Soovin teile kõigile rohkeid Jumala õnnistusi Jeesuses Kristuses!

Oma samateemalise, 4.veebruaril 2024 Tartu Maranata koguduses esitatud jutluse alusel
koostanud Rait Sool